Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

box chemia
Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2014, Rektora UPH w Siedlcach z dnia 6 lutego 2014 roku, w sprawie dokumentowania i upowszechniania publikacji pracowników UPH, zobowiązuje się pracowników UPH, będących autorami lub współautorami publikacji, do bieżącego i systematycznego przekazywania ich wykazów do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu dokumentuje się w bazie „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, dostępnej na stronie domowej Biblioteki.
Zgodnie z zarządzeniem nr 13/2014, Rektora UPH w Siedlcach z dnia 6 lutego 2014 roku, w sprawie ewidencjonowania w zbiorach Biblioteki Głównej krajowych i zagranicznych wydawnictw konferencyjnych, osoby będące z ramienia UPH organizatorami lub współorganizatorami konferencji krajowych lub zagranicznych oraz pracowników UPH uczestniczących w konferencjach zobowiązuje się do przekazywania Bibliotece Głównej jednego egzemplarza wydawnictw konferencyjnych (drukowanych, na CD/DVD lub innych nośnikach), z wyjątkiem wydawnictw abstraktowych.