Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

xvii zjazd ptbr plakatPolskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest organizacją non profit zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami naukowymi związanymi z oddziaływaniem promieniowania jonizującego oraz niejonizującego na materię żywą i nieożywioną. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań radiacyjnych oraz ich promocja i popularyzacja między innymi przez organizację cyklicznych konferencji naukowych w ramach Zjazdów Towarzystwa (co 3 lata) oraz Konferencji Naukowo-Szkoleniowych tzw. „Szkół Jesiennych PTBR” (co 2-4 lata).
Do działań PTBR należą także: dofinansowanie udziału młodych naukowców w Zjazdach PTBR oraz w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; organizacja konkursów na najlepsze publikacje w dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm, ochrona przed promieniowaniem niejonizującym; przyznawanie Medali im. Marii Skłodowskiej-Curie wybitnym polskim i zagranicznym uczonym zasłużonym w dziedzinie badań radiacyjnych; organizacja konkursów; wykłady organizowane przez Oddziały terenowe PTBR.
Program naukowy XVII Zjazdu PTBR organizowanego w Siedlcach w dniach 27-30 września 2016 r. obejmować będzie większość współczesnych dyscyplin naukowych związanych z działaniem i wykorzystaniem promieniowania jonizującego i niejonizującego, w tym: chemię radiacyjną, fotochemię, radiobiologię, medycynę nuklearną i radioterapię oraz ochronę radiologiczną. Konferencja adresowana jest do wszystkich interesujących się zagadnieniami z zakresu badań radiacyjnych.


kondolencje bc

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Ordon pt.: "Charakterystyka polimorfizmu fazowego i oddziaływań molekularnych w tioestrowych mezogenach, modyfikowanych wybranymi związkami naturalnymi".