WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

 


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZOWANE W WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH:

 

(brak)
WNIOSKI O REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W PRZYGOTOWANIU:

 

(brak)PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONE NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH:

 

"Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój"

Wartość: 8 095 324,09 zł

Termin realizacji: 1.03.2018 – 31.10.2020

Projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji studentów (czyli osób uczestnicz w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju) UPH na kierunkach:

  • administracja, logistyka, zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych (WNEiP)
  • chemia, matematyka, informatyka. na Wydziale Nauk Ścisłych (WNŚ)
  • analityka z diagnostyką molekularną, biologia sądowa, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, gospodarka przestrzenna, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zootechnika na Wydziale Przyrodniczym (WP).

Osoby objęte wsparciem nabędą dodatkowe umiejętności niezbędne na obecnym rynku pracy i oczekiwane przez pracodawców w określonych branżach/sektorach odpowiadających profilowi kształcenia na danym kierunku przez udział w:

  • programie rozwoju kompetencji (obejmujących: szkolenia, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne,
  • wysokiej jakości programach stażowych.

Nabyte lub rozwinięte kompetencje zyskają potwierdzenie w bilansie kompetencji przed i po ukończ udziału studentów w projekcie. Projekt przewiduje kształcenie w ramach w/w form wsparcia następujących kompetencji zgodnych z potrzebami pracodawców:

  • zawodowych - ważnych dla podwyższania poziomu wiedzy branżowej oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce,
  • interpersonalnych i komunikacyjnych, w tym umiej pracy w grupie istotnych dla budowania relacji ze współpracownikami,
  • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność analizowania posiadanych informacji, -informatycznych niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

 

"W.I.K.A. - Wykwalifikowany i kompetentny absolwent WNŚ" (POWER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym)

Wartość: 1 346 409,00 zł

Termin realizacji: 2016-12-01 - 2019-08-31

Projekt jest skierowany do studentów/tek dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Ścisłych (WNŚ) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunkach: matematyka, chemia, informatyka. Cel główny projektu, to nabycie przez studentów/ek Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach w latach 2016 -2018 dodatkowych kompetencji: zawodowych, komunikacyjnych i informatycznych niezbędnych na rynku pracy.

Przewiduje zorganizowanie bezpłatnych form wsparcia kształcących kompetencje:

  • szkoleń/warsztatów (w zakresie kompetencji zawodowych: Inspektora PPOŻ, na maklera giełdowego, podstaw rachunkowości, Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w zakresie kompetencji komunikacji: z zakresu komunikacji interpersonalnej, równości szans, dyskryminacji i mobbingu w pracy, języka miganego oraz w zakresie kompetencji informatycznych: podpisu elektronicznego, analizy danych),
  • realizację interdysplinarnych zadań praktycznych w formie projektowej (grupowych) w pomieszczeniach uczelni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (poza godzinami podstawowych zajęć w uczelni) oraz wyjazdy studyjne (krajowe i zagraniczne do pracodawców).

 

"Staż - najlepszy start!" (POWER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym)

Wartość: 1 881 483,27 zł

Planowany termin realizacji: 2016-05-01 - 2018-01-31

Witryna: http://www.sns.wns.uph.edu.pl/

Projekt skierowany do studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (kierunku chemia, matematyka i informatyka). Cel główny projektu, to nabycie przez studentów/tki Wydziału Nauk Ścisłych w latach 2016 -2018 kompetencji niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację 3-miesięcznych staży (płatnych dla studenta/tki) w firmach/instytucjach o profilu zgodnym z profilem kształcenia.

 

"Studiuj INFORMATYKĘ! Zrób pewny krok w przyszłość" (Priorytet IV PO KL)

Wartość: 1 916 415,68 zł

Termin realizacji: 01.10.2012 – 31.12.2015

Witryna:

http://www.iz.ii.uph.edu.pl/

 

"Atrakcyjny proces kształcenia na kierunku matematyka" (Priorytet IV PO KL)

Wartość: 3 723 3714,00 zł

Termin realizacji: 1.10.2009 – 30.09.2015

Witryna:

http://www.matematyka-zamawiana.uph.edu.pl/

 

"Moda na chemię" (Priorytet IV PO KL)

Wartość: 3 991 720,00 zł

Termin realizacji: 1.10.2009 – 30.09.2015

Witryna:

http://www.chemia-zamawiana.uph.edu.pl/

 

"Chemia-wiem, umiem, rozumiem" (Priorytet III PO KL)

Wartość: 1 345 958,62 zł

Termin realizacji: 01.09.2010 – 30.09.2013

Witryna:

http://www.innowacyjnachemia.uph.edu.pl/